Vinyl G-string

$10.75
Vinyl g-string.

Shown with V5114X, V9214X & 1739Q in Black.